Lựa chọn gói sản phẩm phù hợp
để mang lại hiệu quả nhất cho chiến dịch bán hàng

Thử nghiệm

Thử nghiệm bằng những chiến dịch nhỏ để dễ dàng đo lường và tối ưu.

0đ/tháng

Tăng trưởng

Thử nghiệm bằng những chiến dịch nhỏ để dễ dàng đo lường và tối ưu.

399.000đ/tháng

Chuyên nghiệp

Thử nghiệm bằng những chiến dịch nhỏ để dễ dàng đo lường và tối ưu.

599.000đ/tháng

Kho hình ảnh miễn phí

Tài liệu hướng dẫn

Báo cáo chiến dịch

Cấu hình giải thưởng

Hỗ trợ online

Tích hợp game vào web/app

Landing page chứa game

Hiển thị logo Upgame

Domain riêng

Kho hình ảnh độc quyền

Số chiến dịch chạy cùng lúc

2

5

Không giới hạn

Số lượt chơi/chiến dịch

500

1000

Không giới hạn

Thiết kế theo yêu cầu

Lựa chọn gói sản phẩm phù hợp để mang lại hiệu quả nhất cho chiến dịch bán hàng

Thử nghiệm

Thử nghiệm bằng những chiến dịch nhỏ để dễ dàng đo lường và tối ưu.

0đ/tháng

Kho hình ảnh miễn phí

Tài liệu hướng dẫn

Báo cáo chiến dịch

Cấu hình giải thưởng

Hỗ trợ online

Tích hợp game vào web/app

Landing page chứa game

Hiển thị logo upgame

Domain riêng

Kho hình ảnh độc quyền

Số chiển dịch chạy cùng lúc

2

Số lượt chơi/chiến dịch

500

Thiết kế theo yêu cầu

Kho hình ảnh miễn phí

Tài liệu hướng dẫn

Báo cáo chiến dịch

Cấu hình giải thưởng

Hỗ trợ online

Tích hợp game vào web/app

Landing page chứa game

Hiển thị logo upgame

Domain riêng

Kho hình ảnh độc quyền

Số chiển dịch chạy cùng lúc

5

Số lượt chơi/chiến dịch

1000

Thiết kế theo yêu cầu

Kho hình ảnh miễn phí

Tài liệu hướng dẫn

Báo cáo chiến dịch

Cấu hình giải thưởng

Hỗ trợ online

Tích hợp game vào web/app

Landing page chứa game

Hiển thị logo upgame

Domain riêng

Kho hình ảnh độc quyền

Số chiển dịch chạy cùng lúc

Không giới hạn

Số lượt chơi/chiến dịch

Không giới hạn

Thiết kế theo yêu cầu